RAY GEERLING

Korte introductie

Ruim dertig jaar ben ik nu werkzaam in het sociaal domein in diverse directiefuncties zowel in het werkveld van de private als de publieke sociale zekerheid. Mijn werkzaamheden als adviseur en interim-manager bevonden zich in zowel de deelterreinen werk, re-integratie, participatie, inkomen en zorg van de sociale zekerheid/het sociaal domein. Voorbeelden hiervan zijn: directeur Landelijke Veranderingsorganisatie en de Taskforce Kwaliteit Bijstand, commercieel directeur bij een grote verzekeringsmaatschappij en strategisch adviseur/projectleider sociaal domein/samenwerking publieke organisaties. Daarnaast heb ik leiding gegeven aan vele reorganisatie- veranderings- en innovatieprocessen in het private en publieke sociaal domein. Tijdens mijn ruim 30-jarige loopbaan ben ik in verschillende directiefuncties bij uitkeringsorganisaties/zorg en welzijnsorganisaties en private organisaties in het sociaal domein werkzaam geweest. Tevens heb ik een groot aantal gemeenten, organisaties en instellingen geadviseerd over bedrijfsvoering, samenwerking en beleids- en uitvoeringsinnovatie.

Daarnaast maak ik deel uit van een aantal redacties op het gebied van de sociale zekerheid/het sociale domein, ben ik auteur van verschillende publicaties op genoemd terrein en als docent sociale zekerheid onder meer verbonden aan OSR en SSR.

Curriculum vitae

1996 – heden | Adviseur, interim-manager/interim-directeur, projectleider, programmadirecteur
Ik adviseer inmiddels al meer dan twintig jaar op persoonlijke titel, en sinds 1996 door middel van mijn B.V., sociale diensten, bedrijven en instellingen werkzaam op het terrein van sociale zekerheid/sociaal domein/zorg/werk en inkomen met betrekking tot verbeter/kwaliteit/verandering en innovatieprocessen. Daarbij heb ik vele interim-opdrachten bij genoemde instellingen in leidinggevende functies vervuld. Tevens spiegel ik als coach, trainer directie-, management- en bestuursteams zowel in de private als publieke sociale zekerheid/sociaal domein en andere branches met betrekking tot hun functioneren.

1995 - heden | Adviseur uitvoering/beleidsvorming
Advieswerkzaamheden inzake de uitvoering/beleidsvorming en strategische vormgeving van organen op het terrein van werk/inkomen en zorg. Als voorbeeld de navolgende projecten:

 • Innovatietrajecten voor verschillende sociale diensten.
 • Vaststellen van de formatie van de Raad voor Rechtsbijstand.
 • Adviseren over de organisatorische vormgeving van de uitvoerende afdelingen van de Bloedtransfusiedienst.
 • Adviseur van de projectgroepen WWB van vele gemeenten.
 • Projectleider samenwerking van een tweetal gemeenten in de provincie Friesland.
 • Advisering van vele gemeenteraden met betrekking tot de invoering van de WWB.
 • Vaststellen van de formatie van verschillende diensten in de publieke overheid.
 • Projectleider van verschillende reorganisatieprocessen bij bedrijven en instanties op het gebied van werk, inkomen en zorg.
 • Advisering bij verschillende samenwerkingsprojecten in de publieke overheid.
 • Advisering over samenvoegingsprojecten in de publieke en private overheid.
 • Advisering over een nieuwe procesgang bij de uitvoering van de WAO.
 • Diverse spiegeltrajecten van leidinggevende functionarissen in de private en publieke bedrijven en organisaties.
 • Voorlichtings- en adviestrajecten inzake de Wmo.
 • Adviseringstrajecten inzake de bedrijfsvoering van publieke organisaties.

2001 - januari 2004 | Interim Commercieel directeur Argonaut
Commercieel directeur, op interim-basis, van Argonaut. Verantwoordelijk voor de strategie/missie van het bedrijf, alsmede voor de producten en de omzet van Argonaut. Argonaut is een reïntegratie en interventiebedrijf met 1.000 medewerkers. Argonaut behoort tot de Achmeagroep.

2000-2002 | Interim Projectdirecteur herbeoordeling WAO
Projectdirecteur, op interim-basis, voor het herbeoordeling project WAO. Het betrof hier een project om 85.000 medische en arbeidskundige beoordelingen te verrichten van personen die een uitkering genoten in het kader van de WAO. Het project werd in opdracht van het GAK door Argonaut uitgevoerd.

2000 – oktober 2000 | Interim fusiedirecteur Argonaut/Achmea/GAK
Fusiedirecteur, op interim basis, in opdracht van Achmea en het Gak voor het vorm geven van Argonaut. Het betrof hier de verantwoordelijkheid voor het fuseren van een vijftal bedrijven op het terrein van de reïntegratie en interventie problematiek. De fusie is per 1-10-2000 gerealiseerd.

1998- 2000 | Interim Directeur Gak Sociale Zekerheid
Directeur op interim-basis van het Gak Sociale Zekerheid. Een private onderneming gesitueerd in de private unit van het toenmalige Gak. De onderneming is in een jaar opgebouwd en groeide uit tot een onderneming van 250 medewerkers. De onderneming hield zich bezig met reïntegratie van met name arbeidsongeschikten en langdurig werklozen naar de arbeidsmarkt. Het gefuseerde bedrijf heeft 1.000 medewerkers.

1996 - 1998 | Projectleider/directeur Taskforce Kwaliteit Bijstand
In de periode 1996-1998 ben ik als projectleider/directeur verantwoordelijk geweest voor de Taskforce Kwaliteit Bijstand. De taskforce had van de Minister van Sociale Zaken de opdracht om de bedrijfsmatige problemen bij de uitvoering van het vangnet van de sociale zekerheid door middel van het faciliteren van de gemeenten op te lossen. Tientallen verbetertrajecten van sociale diensten zijn door de taskforce gefaciliteerd door middel van analyses van de bedrijfsvoering, het geven van advies met betrekking tot de verbeteracties en van het daadwerkelijke leveren van operationele leiding voor reorganisatie/verandering en innovatietrajecten. Tevens was ik gedurende deze periode onder meer projectleider van de benchmark sociale zekerheid.

1994 - 1996 | Veranderingsmanager/directeur Landelijke Veranderingsorganisatie (L.V.O.)
Sedert 1994 ben ik werkzaam geweest als procesmanager/directeur bij de Landelijke Veranderingsveranderingsorganisatie (L.V.O.) en de Taskforce Kwaliteit Bijstand (T.K.B.). De onafhankelijke stichting L.V.O./T.K.B. ondersteunde veranderingsprocessen en kwaliteitsverbetering van de uitvoering van de Algemene Bijstandswet. De stichting was door de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in het leven geroepen om gemeenten te ondersteunen bij het oplossen van hun problemen inzake de uitvoering van het vangnet van de sociale zekerheid.

Mijn werkgebied bij deze organisatie bewoog zich onder meer op de navolgende terreinen:

 • Het bedrijfsproces van sociale diensten verbeteren en innoveren. Zie onder meer de publicaties “De stress uit het proces” en “Succes in het proces”.
 • Samenwerking- en fusie processen van sociale diensten (bijvoorbeeld G-5 Noordwest Friesland/G-16 Zuid-Limburg).
 • Outsourcing van taken van sociale diensten (met betrekking tot administratie/begeleiding- reïntegratie van klanten naar de arbeidsmarkt/schuldhulpverlening/
 • automatisering etc.). Zie de publicaties “De winst van samenwerking” en “Integraal is intrigerend”.
 • Projectleider van het project sociale dienst van de toekomst.
 • Advisering en begeleidingtrajecten van management van sociale diensten.
 • Beleidsadvisering met betrekking tot de uitvoering van de nieuwe Algemene Bijstandswet.
 • Verbetering- en veranderingsprocessen bij sociale diensten (logistiekmanagement/cultuur/personeel).
 • Automatisering.
 • Het initiëren en uitvoeren van seminars, bijeenkomsten en expertmeetings op het terrein van de sociale zekerheid.
 • Het participeren in vele overlegstructuren op het terrein van de sociale zekerheid.

1972 – 1993 | Afdelingshoofd, afdelingsmanager, directieadviseur Sociale dienst Gemeente Amsterdam
Sedert 1972 ben ik werkzaam geweest bij de gemeentelijke sociale dienst Amsterdam. Mijn arbeidsverleden bij deze dienst heeft zich bewogen in verschillende sectoren van deze organisatie. De eerste zeven jaren ben ik werkzaam geweest op een drietal comptabele/boekhoudkundige afdelingen van deze organisatie. Gedurende een vijftal jaren heb ik aan deze afdelingen bestaande uit 120-180 personen leiding gegeven.

De tweede helft van mijn arbeidsverleden bij de gemeentelijke sociale dienst heeft zich voltrokken in de juridische/beleidssector van deze organisatie. In eerste instantie ben ik hoofd van de afdeling bezwaarschriften geweest. Vervolgens heb ik gedurende een achttal jaren leiding gegeven aan de afdeling juridische zaken. De laatst genoemde afdeling had tot taak de organisatie te adviseren over alle beleidsvelden van de organisatie, tevens behartigde de afdeling de bezwaar- en beroepsprocedures inzake de Algemene Bijstandswet.
De afdeling participeerde en was verantwoordelijk voor een groot aantal projecten van de organisatie (opvang vreemdelingen/stelselherziening 1987/reorganisatie trajecten sociale dienst/trajecten op het terrein van zorg-, inkomen- en uitstroombeleid). Een groot aantal van deze trajecten werden onder mijn verantwoordelijkheid aangestuurd en vormgegeven.

Het derde gedeelte van mijn arbeidsverleden bij genoemde organisatie heeft bestaan uit het vervullen van de functie directieadviseur/algemeen beleidsadviseur van de algemeen directeur van de GSD Amsterdam. In deze functie adviseerde ik de algemeen directeur over al de beleids- en bedrijfsvoeringzaken die hem ter accordering werden voorgelegd. Tevens was ik gedurende deze periode verantwoordelijk voor de totstandkoming van het bijstandsbeleid van de gemeentelijke sociale dienst.

Daarbij nam ik namens de directie/algemeen directeur deel en gaf leiding aan een groot aantal beleidsprocessen in de genoemde organisatie (fraudebeleid/ administratieve organisatie/beleidsrouting/herintreding en zorgbeleid etc.). Tevens speelde de advisering aan het gemeentebestuur in mijn toenmalige functie een grote rol.

Ten slotte heb ik sedert 1993 als projectleider herinrichting Algemene Bijstandswet gefunctioneerd. De projectleider had de eindverantwoordelijkheid van alle administratieve/beleidsmatige/wet en regelgevingsprocessen verband houdend met de invoering van de nieuwe Algemene Bijstandswet. De projectleider was eindverantwoordelijke en gaf leiding aan deze projectorganisatie.

In de laatste periode van mijn arbeidsverleden bij de sociale dienst Amsterdam heb ik een bijzondere ervaring mogen opdoen met crisismanagement. Gedurende een drietal maanden heb ik leiding mogen geven aan de externe taakvervulling van de genoemde dienst in het kader van de Bijlmerramp.

Gedurende het derde en vierde gedeelte van mijn werkzaamheden bij de gemeentelijke sociale dienst Amsterdam heb ik deze dienst/gemeente mogen vertegenwoordigen in een groot aantal overlegsituaties. In deze kunnen worden genoemd:

 • Verschillende commissies van Divosa (o.a. stelselherziening/Wet Voorzieningen Gehandicapten/inkomensvoorziening/samenlevingsvormen/terugvordering en verhaal/automatisering etc.).
 • Verschillende commissies van de VNG (o.m. zorgbeleid/gehandicapten/toeslagenbeleid/algemene bijstandsbeleid).
 • Verschillende commissies van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (stelselherziening 1987, wijziging algemene bijstandswet 1992, terugvordering en verhaal, wijziging/invoering nieuwe Algemene bijstandswet 1996, heroverwegingswerkgroepen sociale zekerheid, invoeringswerkgroep sociale zekerheid, werkgroep leefvormen, werkgroep zorgbeleid, werkgroep gehandicapten etc.).

 


Biografie

Al meer dan dertig jaar ben ik nu werkzaam in de sociale zekerheid/het sociaal domein. Onder meer in diverse directiefuncties zowel in het werkveld van de private als de publieke sociale zekerheid (sociaal domein). Mijn werkzaamheden als trainer, adviseur, projectleider/directeur en interim-manager bevonden zich in zowel de deelterreinen werk, participatie, inkomen en zorg van de sociale zekerheid. Voorbeelden hiervan zijn: directeur Landelijke Veranderingsorganisatie en de Taskforce Kwaliteit Bijstand. Daarnaast heb ik leiding gegeven aan vele reorganisatie- veranderings- en innovatieprocessen in de private en publieke sociaal domein. De laatste twintig jaar ben ik onder meer als interim-managerdirecteur in verschillende directiefuncties bij verschillende organisatie in het private en publieke sociaal domein werkzaam geweest. Tevens heb ik in de laatste twintig jaar een groot aantal gemeenten/organisaties en instellingen geadviseerd over bedrijfsvoering, samenwerking en beleids- en uitvoeringsinnovatie.

Tevens maak ik deel uit van een aantal redacties op het gebied van sociale zekerheid/het sociaal domein en ben ik auteur van verschillende publicaties op genoemd terrein. Ik verricht mijn werkzaamheden niet alleen voor maar met de organisatie. Ik ga er vanuit dat de organisatie zelf krachtig genoeg is om zichzelf te verbeteren. Het grote verhaal van de externe adviseur is mij dan ook vreemd, de oplossing van het probleem wordt gezamenlijk gezocht. De externe interventie is immers van tijdelijk aard en de beoogde verandering dient dan ook onderdeel te gaan vormen van de organisatie/instelling. Ik stel mijn expertise dan ook altijd als spiegelaar ter beschikking aan de organisatie. Niet mijn oordeel is maatgevend voor de oplossing, maar de gezamenlijke mix van de kennis, kunde en vaardigheden.

Naast mijn werkzaamheden als adviseur en interim-manager geef ik trainingen, opleidingen en cursussen op het terrein van de sociale zekerheid en management. Bijvoorbeeld: Actualiteiten sociaal domein, Wet werk en Bijstand/Participatiewet, Wmo, Handhaving/terugvordering -verhaal en het prestatiegericht sturen van de organisatie, of instelling. Tenslotte werk ik als dagvoorzitter, inleider en voorlichter op het terrein van de sociale zekerheid/sociaal domein.

 

.