Blog

De noodzaak tot participeren/re-integreren

De werkloosheid stijgt, wat betekent dat het aantal mensen dat een beroep moet doen op de sociale zekerheid toeneemt. Tegelijk neemt het aantal openstaande vacatures af. En toch moet alle inspanning in de uitvoering van de sociale zekerheid erop gericht zijn zoveel mogelijk mensen aan het werk te helpen.

De vraag is alleen hoe deze re-integratie vormgegeven kan worden. De afgelopen jaren heeft de gemeente beleid uitgevoerd om de uitkeringsgerechtigde terug te brengen naar de arbeidsmarkt, maar wellicht is het nu tijd om meer voor de werkgeverskant te kiezen – de economische vitaliteit van de regio een impuls te geven door het vestigingsklimaat van de regio te optimaliseren en daardoor werkgelegenheid te creëren, zodat uitkeringsgerechtigden meer kans krijgen om te participeren.

 Uitgangspunt bij het stimuleren van werkgevers moet eenvoudige regelgeving zijn; nieuwe bureaucratische regels zullen verlammend werken voor zowel de uitvoeder van die regels als de werkgever. Ik denk hierbij aan het stimuleren van starters door het vrijstellen van de eerste zes tot twaalf maanden van lokale belastingen, het leveren van een bijdrage in de vaste lasten van starters en het op marktconforme wijze gunnen van het uitvoeren van publieke taken.

Maar ook voor gevestigde ondernemers zou het vestigingsklimaat door lokale en regionale initiatieven kunnen worden verbeterd, zodat de ondernemer bereid is zijn bedrijf uit te bouwen, te innoveren of te intensiveren. De verleiding om met uitkeringsgerechtigden aan de slag te gaan moet voor ondernemers gevoed worden door de overtuiging dat deze uitkeringsgerechtigden een toegevoegde waarde hebben voor het rendement van zijn onderneming.

Het is de taak van de uitvoeder van de sociale zekerheid om deze verleiding creatief vorm te geven; ingewikkelde instrumenten als loonkostensubsidie of loondispensatie zullen de werkgever niet verleiden. Deze bureaucratische middelen werken eerder niet en laten vaak onduidelijkheid bestaan over de risico’s en gevolgen; de overheid is in het bestendigen van haar beleid immers niet altijd een betrouwbare partner gebleken. Wat wel werkt? Instrumenten die voor de ondernemer een direct ondernemersresultaat opleveren, waardoor hij de verleiding niet kan weerstaan om de werkzaamheden van zijn bedrijf uit te bouwen of te vernieuwen.

 Ray Geerling,adviseur sociale zekerheid

 .